Molen De Hoop

De Hoop was een ronde stenen beltmolen. Deze stond aan de Molenstraat in Winterswijk.

In 1855 is Geelink de molenaar.
In januari 1914 wordt de molen geveild in het bekende cafe “Boer Balink”, de nieuwe eigenaar wordt dan L. Schwarz. Deze laat de molen onmiddellijk slopen.

De krant meldt in april van dat jaar:

“De Hoop is verdwenen of liever zij staat op het punt van verdwijning.
Wie weet hoeveel jaren ze daar stond als bewijs van het echt, karakteristiek Hollandsche ook hier te vinden en als blijde uitkomst van zoovelen landbouwers en dorpers, die hun graan daar lieten malen. De opmerking werd ons meermalen gemaakt, dat midden in het dorp nog een molen aagetroffen werd.
Voor jaren terug lag ook de Hoopmolen buiten het dorp.
De bebouwde kom heeft zich ondertusschen uitgebreid en daardoor leek de molen menigeen misplaatst.
En thans…. men is bezig de molen te sloopen, zoodat een antiek Winterswijksch stukje weldra tot het verledene zal behooren.
Moge de molen evenwel den weg van al het aardsche opgegaan zijn, de naam “Molenpad” zal echter tot in eeuwige dage blijven heriineren aan de plek waar eens “De Hoop” molen gestaan heeft.”

Tekst hieronder komt uit het boekje Mozaïek van Winterswijk

Molen De Hoop stond ongeveer op de scheiding van de tuinen achter de Molenstraat en de garage van de gemeentebedrijven.

De molen is gesticht door G.J. Esselink. In 1855 kwam de molen aan Geelink. In 1873 werd hij overgedragen aan Beukenhorst en in 1892 aan de fam Pasman. In 1914 werd L. Schwarz eigenaar. Wellicht is er nog een eigenaar geweest.

Schwarz werd eigenaar via een publieke verkoop op 3 januari 1914. Hij kocht de molen met 9 are grond voor ƒ 2800,=. Kort daarna is de molen gesloopt. Laatste molenaar was J.B. Pasman, ook wel bekend als Jan de Hoop.

Bron: Mozaïek van Winterswijk.
Informatie van Wibo Jellema.

Deze video is gemaakt door BerToveren (Bert Lobeek) uit Winterswijk.